Profile

vivi_profile

ViVi
Vocal, Piano

Takehiro Kawaguchi
Drums

Tatsuya Ayusawa
Guitar, Program